DANITAY KARARI1

Dantay Genel Kurulundan:

             Esas   No : 2011/13

             Karar No : 2011/13

             Dantay Genel Kurulu 25/4/2011 gn topland.

             2575 sayl Dantay Kanununun 6110 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 4nc maddesiyle deitirilen 27nci maddesi ve 6110 sayl Kanunun Geici 1inci maddesi gereince, Dantay Dava Daireleri Arasndaki blmnn aadaki ekilde belirlenmesine,

             Buna gre:

             1- Vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlere ilikin uyumazlklarn nc, Drdnc, Yedinci ve Dokuzuncu dairelerde grlmesine. Bu uyumazlklardan;

             A- Drdnc Dairede:

             a-) Gelir, kurumlar ve katma deer vergilerine ilikin Bakanlar Kurulu kararlar ile dzenleyici dier ilemlere kar ilk derece mahkemesi olarak Dantayda alan davalarn,

             b-) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskiehir, stanbul, Krkkale, Ordu ve Sivas Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             c-) Katma deer vergisi (thalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskiehir, Krkkale, Ordu ve Sivas Blge dare Mahkemeleri yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             -) Dairenin grev alanna giren vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun uygulanmasna ilikin davalarn, 

             zmlenmesine,

             B- Yedinci Dairede:

             a-) Gmrk ve gider vergileri ile ithale ilikin vergilere, motorlu tatlar vergisine, veraset ve intikal vergisine, damga vergisine ve zel tketim vergisine ilikin ilk derece mahkemesi olarak Dantayda alan davalar ile vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn, 

             b-) Dairenin grev alanna giren vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun uygulanmasna ilikin davalarn,

             zmlenmesine,

             C- Dokuzuncu Dairede:

             a-) Emlak vergisine; ky, belediye ve zel idare vergi, resim, har ve paylar ile bunlarn dier gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, harlar kanununa ilikin ilk derece mahkemesi olarak Dantayda alan davalar ile vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             b-) Katma deer vergisi (thalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Antalya, Aydn, Bursa, Diyarbakr, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             c-) Dairenin grev alanna giren vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun uygulanmasna ilikin davalarn,

             zmlenmesine,

             D- nc Dairede:

             a-) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydn, Bursa, Diyarbakr, Erzurum, Gaziantep, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             b-) Katma deer vergisi (thalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Adana Blge dare Mahkemesinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularnn,

             c-) Dairenin grev alanna giren vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun uygulanmasna ilikin davalarn,    

             -) Vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlere ilikin olup dier vergi dava dairelerinin grevleri dnda kalan ilerin,

             zmlenmesine,  

             2- Kamu grevlilerine ait mevzuattan doan uyumazlklarn kinci, Beinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerde grlmesine. Bu uyumazlklardan;

             A- Onbirinci Dairede:

a-) Emeklilik ve emekli sand mevzuatndan,

             b-) Kamu grevlilerinin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu dndaki kanunlarla dzenlenmi olan parasal haklarna ilikin ilerden,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             B- Onikinci Dairede:

             a-) Kamu grevlilerinin, greve alnma, adaylk, greve son verme (Emeklilik ilemleri hari), ilerleme, ykselme, rtbe terfii, alma saatleri, izinler, vekalet grevi, ikinci grev, ders grevi, disiplin ilemleri ile saylan bu ilemlere dayal tazminat taleplerinden,

             b-) zelletirme uygulamalar sonucu isiz kalanlarn yeniden ie alnmalar ve bu hususa ilikin dzenlemelerden,

             c-) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/C maddesi kapsamnda alanlarla ilgili ilemlerden,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             C- kinci Dairede:

             a-) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve Orman Bakanl, Milli Eitim Bakanl ile Tarm ve Kyileri Bakanl ve bu bakanlklarn bal ve ilgili kurularnda grevli kamu personeline ilikin mevzuattan (Kamu konutlar ve harcrah mevzuat dahil),

             b-) Kamu grevlilerinin sicillerine ilikin ilerden,

             c-) Tedavi Yardmna likin Uygulama Tebliinden,

             -) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda dzenlenmi olan parasal haklara ilikin ilerden,

             d-) 969 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Merkez ve Tara Kurulularna Dner Sermaye Verilmesi Hakknda Kanun hkmleri uyarnca, bu Kanun kapsamnda bulunan personele yaplan demelerden,

             e-) 213 sayl Vergi Usul Kanununun Ek 13nc maddesi uyarnca, Maliye Bakanl ile bal kurulularnn merkez ve tara tekilat kadrolarnda alan memurlar ile dier personele yaplan ek demelerden,

             f-) Anlan drt bakanlk ile bu bakanlklarn bal ve ilgili kurulularnda grevli kamu grevlileri mevzuatndan doan ve Dantay Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin grevleri dnda kalan ilerden,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             D- Beinci Dairede:

             a-) Yksek retim kurumlar retim elemanlar ile alma ve Sosyal Gvenlik, evre ve Orman, Milli Eitim, Tarm ve Kyileri Bakanlklar ile bu Bakanlklarn bal ve ilgili kurulularnda grevli olanlar hari olmak zere; Babakanlk ve dier bakanlklar ile bu bakanlklarn bal ve ilgili kurulularnda grevli kamu personeline ilikin mevzuattan (Kamu konutlar ve harcrah mevzuat dahil),

             b-) zelletirme uygulamalar ile ilgili kamu grevlilerine ilikin mevzuattan,

             c-) Aile hekimlii ile ilgili personele ilikin tm uyumazlklardan (Szleme yapma, feshetme, ihtar verilmesi ve parasal konular dahil),

             d-) Kamu grevlileri mevzuatndan doan ve Dantay kinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin grevleri dnda kalan ilerden,

              kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnzmlenmesine,

             3- Altnc Dairede:

             a-) mar kanunu ile dier kanunlar ve ilgili mevzuata gre, her tr ve lekteki planlarn hazrlanmas ve yrrle konulmas, arsa ve arazi dzenlenmesi, ifraz ve tevhit ileri, imar durumu, ruhsat ve kamulatrma ilemlerine kar plan ile birlikte veya mstakilen tesis edilen ilemlerden,

             b-) mar mevzuatndan doan ve Ondrdnc Dairenin grevleri dnda kalan ilerden,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             4- Ondrdnc Dairede:

             a-) evre, boazii, eski eser, gecekondu, ky ve turizm mevzuatnn uygulanmasndan,

             b-) mar kanunu ile dier kanunlar ve ilgili mevzuat uyarnca tesis edilen, mhrleme, durdurma, ykm kararlar ile bunlara ilikin olarak verilen para cezalar ve bu cezalarn tahsili amacyla tesis edilen ilemlerden,

             c-) Afet ilerine ilikin mevzuattan,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             5- Sekizinci Dairede:

             a-) Ky, belediye ve zel idareleri ilgilendiren mevzuattan,

             b-) Mahalli idarelerin seimle gelen organlarnn organlk sfatlarn kaybetmeleri konusundan,

             c-) Snr, iskan, toprak edinme mevzuatndan (Yabanc sermayeli irketlerin tanmaz mlkiyeti ve snrl ayni hak edinimi dahil),

                -) Maden, taocaklar ve orman mevzuatndan (Jeotermal kaynaklar ve doal mineralli sularla ilgili iler

dahil),

             d-) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular mevzuatndan,

             e-) renci ve renim ilerine ilikin ilerden,

             f-) Yksekretim mevzuatndan (retim elemanlar disiplin ve zlk ileri dahil),

             g-) zel retim kurumlar mevzuatndan,

             -) Karayollar trafik mevzuatndan,

             h-) 3572 sayl yeri Ama ve alma Ruhsatlarna Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabulne Dair Kanun, 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu ve 5179 sayl Gdalarn retimi, Tketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanun uyarnca tesis edilen iyeri ama ve alma ruhsatlarna ait ilemler ile bu iyerlerinin geici ya da sresiz olarak kapatlmasna ilikin ilemlerden,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             6- Onuncu Dairede:

             Vergi davalarna bakan dava daireleri hari, dier dava dairelerinin grevi dnda kalan uyumazlklara ilikin davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             7- Onnc Dairede:

             a-) Rekabetin Korunmas Hakknda Kanundan,

             b-) zelletirme Uygulamalarnn Dzenlenmesine ve Baz Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanundan,

             c-) Ttn, Ttn Mamlleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Mdrlnn  Yeniden Yaplandrlmas ile Ttn ve Ttn Mamllerinin retimine, ve D Alm ve Satmna, 4046 sayl Kanunda ve 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamede Deiiklik Yaplmasna Dair Kanundan,

             -) rnlere ilikin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanundan,

             d-) eker Kanunundan,

             e-) Telsiz Kanunundan,

             f-) Elektronik Haberleme Kanunundan,

             g-) Telgraf ve Telefon Kanunundan,

             -) Evrensel Hizmetin Salanmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanundan,

             h-) Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli erevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanundan,

             -) Yap-let Modeli ile Elektrik Enerjisi retim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Satnn Dzenlenmesi Hakknda Kanundan, 

             i-) Trkiye Elektrik Kurumu Dndaki Kurulularn Elektrik retimi, letimi, Datm ve Ticareti ile Grevlendirilmesi Hakknda Kanundan,

             j-) Elektrik Piyasas Kanunu ile Doalgaz Piyasas Kanunundan,

             k-) Petrol Piyasas Kanunundan,

             l-) Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanundan,

             m-) Sermaye Piyasas Kanunundan,

             n-) Trk parasnn kymetini koruma mevzuatndan,

             o-) Mlga Bankalar Kanunundan,

             -) Bankaclk Kanunundan,

             p-) Mali Sektre Olan Borlarn Yeniden Yaplandrlmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanundan,

             r-) Finansal Kiralama Kanunundan,

             s-) dn Para Verme leri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameden,

             -) Mlga Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanundan,

             t-) Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanundan,

             u-) Kamu hale Kanunundan,

             -) Kamu hale Szlemeleri Kanunundan,

             v-) Devlet hale Kanunundan (Ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyumazlklar hari) ve Devlet hale Kanunu ile Kamu hale Kanununa tabi olmad belirtilen kamu kurum ve kurulularnn ihale mevzuatndan,

             doan uyumazlklardan, Dantayn dier dava dairelerinin grevleri dnda kalan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             8- Onbeinci Dairede:

             a-) 5233 sayl Terr ve Terrle Mcadeleden Doan Zararlarn Karlanmas Hakknda Kanuna gre ilgililerce yaplan bavurularn reddinden,

             b-) Mlga 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu uyarnca verilen idari para cezalarndan,

c-) 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanundan (dari para cezas ve dier idari yaptrmlar),

             -) 6136 sayl Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakknda Kanundan,

             d-) Gmrk Kanunu uyarnca yaplan, gmrk mavir ve mavir yardmclarnn snavlar ile ayn Kanuna gre uygulanan disiplin cezalarndan,

             kaynaklanan davalarn ve temyiz bavurularnn zmlenmesine,

             9- Vergi mahkemeleri arasnda grev ve yetki uyumazlklarnda ve balantl davalarda merci tayininin, uyumazln esasn zmlemekle grevli vergi dava dairesince yaplmasna,

             10- dare mahkemeleri arasnda grev ve yetki uyumazlklarnda ve balantl davalarda merci tayininin, uyumazln esasn zmlemekle grevli idari dava dairesince yaplmasna,

             11- Daha nce baka dairelerde grlmekte olup da dairesi deitirilen dava dosyalarnn, ayrca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle ilgili dairelere devredilmesine; iblm karar sonras Dantaya gelecek olanlar (Karar dzeltme ve yarglamann yenilenmesi talepleri dahil) ile   kanun yollarna konu edilerek bozulan  dava dosyalarnn iblm kararyla grevleri belirlenen dairelerce sonulandrlmasna,

             12- Kararn Resm Gazetede yaymlanmasna ve yaymn izleyen ay bandan itibaren uygulanmasna,

             oybirlii ile karar verildi.

 

 

 1 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayl Resmi Gazete'de yaynlanmtr.